Delphi --- Aliohjelma

//Aliohjelma esimerkissä tehdään seuraava ohjelma:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  BitBtn1: TBitBtn;
  Shape1: TShape;
  Edit3: TEdit;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  BitBtn2: TBitBtn;
  Bevel1: TBevel;
  procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit3KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 luku1,luku2,summa : Extended; //muuttujat yleisellä tasolla
 procedure laske;       //aliohjelma esitellään

implementation

///////////////////////aliohjelma laske alkaa
 procedure laske;
 begin
  summa := luku1+luku2;
 end;
///////////////////////aliohjelma laske loppuu

 {$R *.DFM}

// Formin ominaisuudet:
// BorderIcons... biMaximize...False = ei voi suurentaa napilla
// BorderStyle... bsSingle = ei voi venyttää hiirellä
// Position... poScreenCenter = lomake luodaan aina keskelle

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
 begin
  luku1 := StrToFloat(Edit1.Text); //muuttujiin asetetaan arvot
  luku2 := StrToFloat(Edit2.Text);
  laske;              //kutsutaan aliohjelmaa
  Edit3.Text := FloatToStr(summa); //Edit3:seen aliohjelman laskema arvo
 end;
 

//kenttiin voi syöttää 0-9,peruutus,enter ja pilkku
//Edit3:sen ReadOnly ominaisuus laitetaan Trueksi (tumpelosuoja)
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
 begin
  if not (key in ['0'..'9',#8,#13,#44]) then Key := #0;
 //jos enteriä painetaan ja Edit1:sessä on jotain, vaihdetaan toiseen kenttään
  if (key = chr(13)) and (Edit1.Text <> '') then 
   begin
    Edit2.SetFocus;
   end;
 end;

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
 begin
  if not (key in ['0'..'9',#8,#13,#44]) then Key := #0;
  if key = chr(13) then
//enterillä lasketaan vain jos molemmissa kentissä on jotain
   begin
    if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text <> '') then
     begin
      BitBtn1.Click; //simuloi laske napin painallusta
      Edit3.SetFocus;//käytettävyyden takia focus Edit3:seen
     end;
   end;
 end;
 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
 begin
  Edit1.Clear; //tyhjennetään kaikki kentät
  Edit2.Clear;
  Edit3.Clear;
  Edit1.SetFocus; //focus siirretään Edit1 kenttään
 end;

//Ota huomioon koodin paikka (KeyDown)
procedure TForm1.Edit3KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
  begin
//käytettävyyden takia otetaan delete-näppäin käyttöön
   if key = VK_DELETE then BitBtn2.Click; //simuloi tyhjennä-nappia
  end;

end.